Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

08:12
9083 369d
Reposted fromLittleJack LittleJack vianadelle nadelle
drunkwhipster
08:11
Reposted fromshakeme shakeme vianadelle nadelle
drunkwhipster
08:11
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan vianadelle nadelle
drunkwhipster
08:11
1688 522d
Reposted fromsarazation sarazation vianadelle nadelle
drunkwhipster
08:11
1616 1ca3
Reposted fromsarazation sarazation vianadelle nadelle
08:11
5909 a3ec 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin vianadelle nadelle
08:11
5856 a35d 500
Mój ukochany Kraków <3
Reposted fromnowherextohide nowherextohide vianadelle nadelle
drunkwhipster
08:11
7349 da46 500
Reposted frommyu myu vianadelle nadelle
drunkwhipster
08:11
Trochę głupio byłoby zmarnować sobie życie, biorąc pod uwagę: "co powiedzą o tym ludzie."
Reposted frommyzone myzone vianadelle nadelle
drunkwhipster
08:11

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
drunkwhipster
08:10
6735 dab1
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
drunkwhipster
08:10
8369 62f1 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
08:10
6604 96a3 500
Reposted fromkittesencula kittesencula viairmelin irmelin
08:10
drunkwhipster
08:08
5589 7809 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viairmelin irmelin
drunkwhipster
08:08
Jest taki dzień, że po prostu w pewnym momencie musisz się, kurwa, rozpłakać.
— "Radio Armageddon" Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viairmelin irmelin
drunkwhipster
08:06
3613 75f0
Reposted fromsarazation sarazation viairmelin irmelin
drunkwhipster
08:06
1480 6035 500
Reposted fromkrzysk krzysk viayouareadonkey youareadonkey
drunkwhipster
08:06
08:06
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl