Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2017

drunkwhipster
10:12
7978 b342
Reposted fromcalifornia-love california-love vialissie lissie
drunkwhipster
10:11
1422 280b 500
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
drunkwhipster
10:11
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
10:10
7284 bffb 500
drunkwhipster
10:10
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber
drunkwhipster
10:10
1779 5ad2
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
drunkwhipster
10:10
1978 739e
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
drunkwhipster
10:10
1986 f33a
Reposted fromkrzysk krzysk
drunkwhipster
10:10
2001 534f 500
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
drunkwhipster
10:10
2088 d7f7
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
drunkwhipster
10:09
Zauważyłam, że zawsze jak jest źle wracam na soup'a.
— sad but true.
Reposted fromwordshurt wordshurt viaszydera szydera
10:09
drunkwhipster
10:09
2836 17ad 500
i jeszcze babka z zakalcem. 
Reposted fromrol rol viaszydera szydera
drunkwhipster
10:09
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
drunkwhipster
10:09
(...) bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć SIEBIE nawzajem (...).
nie ma lepszego miejsca niż
o b o k . 
— Wojciech Kuczok
drunkwhipster
10:08
5661 fa24
Reposted fromsarazation sarazation vianadelle nadelle
drunkwhipster
10:08
Reposted fromshakeme shakeme vianadelle nadelle
10:08
0723 935c 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vianadelle nadelle
10:08
1799 1e9a 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaoskus oskus
drunkwhipster
10:08
8611 64e8
Reposted fromkosmata kosmata viaretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl